Cd-Rom u açıp kapatmak

Kod:
Private Declare Function mciExecute Lib "winmm.dll" (ByVal lpstrCommand As String) As Long
Private Sub Command1_Click()
mciExecute ("Set CDAudio door Open")
End Sub

Private Sub Command2_Click()
mciExecute ("Set CDAudio door closed")
End Sub
Speakerdan beep çıkarmak

Kod:
Private Sub Command1_Click()
Beep
End Sub
Windows Hesap Makinesini çalıştırmak

Kod:
Private Sub Command1_Click()
Call Shell("calc.exe", 1)
End Sub
Windows Not defterini çalıştırma

Kod:
Private Sub Command1_Click()
Call Shell("notepad.exe", 1)
End Sub
Bilgisayarda Büyük ünlü uyumunu uygulamak


Kod:
Public Function BüyükÜnlüUyumu(ByVal sözcük As String) As Boolean
'Büyük Ünlü Uyumunun Yapılışı
Dim KalınÜ(3), İnce(3) As String, x(1), y As Integer, kelime As String, karakter(1) As String

Dim ince_b, kalın_b As Boolean

kelime = sözcük.ToString 'Kontrol edilecek sözcük belirleniyor...

KalınÜ(0) = "a" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
KalınÜ(1) = "ı" ' '
KalınÜ(2) = "u" ' '
KalınÜ(3) = "o" ' Kalın ünlüler tanıtılıyor... '
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''

İnce(0) = "e" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
İnce(1) = "i" ' '
İnce(2) = "ü" ' '
İnce(3) = "ö" ' İnce ünlüler tanıtılıyor.... '
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''

x(1) = kelime.Length
For x(0) = 0 To 3
For y = 1 To x(1)
karakter(0) = Mid(kelime, y, 1)
karakter(1) = Mid(kelime, y, 1)
If LCase(karakter(0)) = LCase(KalınÜ(x(0))) Then kalın_b = True
If LCase(karakter(1)) = LCase(İnce(x(0))) Then ince_b = True
If kalın_b = True And ince_b = True Then
BüyükÜnlüUyumu = False
Else
BüyükÜnlüUyumu = True
End If
Next y
Next x(0)
'Writing by FoRuMeXe
End Function

================================================== ========
'''Bunu bir Tuşa Eklemek

Private Sub Başlat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Başlat.Click

If BüyükÜnlüUyumu("BEJO") = True Then
MsgBox("Büyük ünlü uyumuna Uyuyor")
Else
MsgBox("Büyük ünlü uyumuna Uymuyor")

End If
End Sub
Microsoft'un Windows XP ve Office XP içerisine gizlice gömdüğü sesli komut özelliğini, çok basit bir kod vasıtasıyla kullanabilirsiniz.

Kod:
Dim speech As SpVoice

Private Sub Command1_Click()
speech.Speak Text1
End Sub

Private Sub Form_Load()
Set speech = New SpVoice
End Sub
***************************************

Bir TextBox ve bir CommandButton ile yazdığınız her yazıyı sesli olarak dinleyebilirsiniz.
(Sadece WinXP de)
database işlemlerinde kullanışlı bir fonksiyon


Kod:
Private Function cevir(ceviri As String) As String
'küçük harfi büyük harfe ceviren fonksiyon kullanımı türkçe karakter destekli
'text1=cevir(text1) şeklindedir
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "i", "I")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "İ", "I")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "ı", "I")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "ğ", "G")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "ü", "U")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "ş", "S")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "ö", "O")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "ç", "C")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "Ğ", "G")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "Ü", "U")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "Ş", "S")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "Ö", "O")
ceviri = Replace(UCase(ceviri), "Ç", "C")
cevir = ceviri
End Function
COMMAND BUTON İLE POP-UP

Öncelikle menü editör ile bir menü yaratin.
Asagidaki gibi:

Kod:
Button Menu (Menu name: mnuBtn, Visible: False - Unchecked)
....SubMenu Item 1 (Menu name: mnuSub, Index: 0)
....SubMenu Item 2 (Menu name: mnuSub, Index: 1)
....SubMenu Item 3 (Menu name: mnuSub, Index: 2)
....SubMenu Item 4 (Menu name: mnuSub, Index: 3)


ve bir tane de command button hazirlayin ve kodu yerlestirin:

Private Sub mnuSub_Click(Index As Integer)

Call MsgBox("Kliklenen menü: " & Index + 1, vbExclamation)

End Sub

Private Sub Command1_Click()
Call PopupMenu(mnuBtn)
End Sub
Not: Isterseniz daha güzel etki için "Call PopupMenu(mnuBtn)" çagrisi yerine

Kod:
Call PopupMenu(Menu:=mnuBtn, X:=Command1.Left, Y:=Command1.Top + _
Command1.Height)
çagrisini yada;

Kod:
Call PopupMenu(mnuBtn, vbPopupMenuCenterAlign, Command1.Left + _
(Command1.Width / 2), Command1.Top + Command1.Height)
çagrisini kullanin.
MEDİA PLAYER

1) CommonDialog1 ekleyelim

2) WindowsMediaPlayer1 ekleyelim

3) goruntuyu oluşturalım

4)Kod yerine gelerek

Kod:
Private Sub Command1_Click()
CommonDialog1.ShowOpen
WindowsMediaPlayer1.URL = CommonDialog1.FileName
End Sub

yazalım ve kullanıma hazır bir hale gelmiş olur ii dinlemeler.

------------------------------------------------

Visual Basic ten SQL de
Tablo Oluşturmak ve Field Eklemek


Örnek Olarak Referance eklemeyi unutmayın "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library"

Formumuza 2 adet button ekleyelim.

Button1 - Tablo Oluştur
Button2 - Tabloya Field Ekle

Kod Kısmı ise aşağıda yazılı kolay gelsin....
Kod:
Option Explicit

Dim cnn As New ADODB.Connection

Private Sub tablo_olustur()
Dim sSQL As String

sSQL = "create table tablo_adı " & _
"(" & _
"tablo_id INTEGER IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY," & _
"field_adı VarChar(100) " & _
")"

cnn.Execute sSQL
End Sub

Private Sub field_ekle()
Dim sSQL As String

sSQL = "alter table tablo_adı" & _
" add" & _
" field_adı int null"

cnn.Execute sSQL
End Sub

Private Sub cmdTablo_Olustur_Click()
tablo_olustur
End Sub

Private Sub cmdField_Ekle_Click()
field_ekle
End Sub

Private Sub Form_Load()
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=" & Chr(34) & Chr(34) & ";Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=DATABASE_ADI;Data Source=."
cnn.Open
End Sub