'Bilgisayarın rastgele ürettiği bir sayının tahhmin edilmesi ile ilgilidir.Program sizden kendi tuttuğu sayıyı tahmin etmenizi isteyecek ve tahmin ettiğimiz sayıyı girebilmemiz içIn bir iletişim kutusu görüntüleyecektir.Eğer tahmin ettiğiniz sayı,programın tuttuğu sayıdan büyük ise daha küçük bir sayı girmenizi,küçük ise daha büyük bir sayı girmenizi isteyectir.Sayıyı bildiğinizde ise kaçıncı denemede bildiğimnizi size yazacaktır.

'>>Forma sadece bitane Command kontrolünü oluşturun...

PrivateSub Form1_Load()
Command1.Caption="Başla!!"
EndSub


PrivateSub Command1_Click()

Dim randomsayi,tahmin,deneme AsInteger

RandomizeTimer
randomsayi=Fix((Rnd*50)+1)
deneme=1

Do

tahmin=Val(Inputbox("(0-50 arası) Tahmininiz??"))

SelectCase

Case randomsayi
MsgBox"Tebrikler, " & deneme & " seferde bildiniz!!"
ExitSub

CaseIs>randomsayi
MsgBox" Daha Küçük Bir Sayı!!"
deneme=deneme+1
EndSelect

Case 0

CaseIs<randomsayi
MsgBox" Daha Büyük Bir Sayı!!"
deneme=deneme+1
EndSelect

Loop Until tahmin=0
EndSub